Õppekava Inglise keel A1

 1. Õppekava nimetus: Inglise keele kursus A1
 2. Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid
 3. Õpiväljundid: Lõpetanu tunneb elementaarseid hääldusreegleid, hääldab häälikuid korrektselt, tunneb inglise keele tähestikku, numbreid, oskab neid kirjutada ja kasutada, tunneb põhilist sõnavara lihtsamate väljendite osas, moodustab lauseid ja suudab kasutada vajadusel sõnastikku, mõistab õpitud sõnavara põhjal koostatud teksti, koostab lühitekste, suudab nimetada ja kirjeldada esemeid, olendeid ja nähtusi, suudab jutustada teemal ja pildi järgi, osaleda lühidialoogides ja mängudes, ennast ja teisi tutvustada, pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele, vastata küsimustele ning rääkida väga lühidalt endast ja oma tööst, mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada, suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.
 1. Õpingute alustamise tingimused: kursusele registreerumine, kursustel osalemiseks on eelduseks 0-tasemel keeleoskus, õppija ei valda inglise keelt üldse.
 2. Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, millest 120 on kontaktõpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
 3. Õppesisu:

6.1 Temaatika
1. Endast ja teistest rääkimine
2. Pere
3. Minu elu
4. Meeldib või ei meeldi
5. Punktist A punkti B
6. Toit ja jook
7. Elulugu
8. Fakt või müüt
9. Kaubandus
10. Välimus
11. Loodus
12. Peod ja üritused
13. Elan ja õpin
14. Telefonikõned ja kirjavahetus

6.2 Kõneetikett

Olulisemad viisakusfraasid. Tervitamine. Hüvastijätt. Vabandamine. Tänamine. Olulisemad tähelepanu äratavad hüüatused ja pöördumised. Ohu- ja hoiatusteated.

6.3 Keeleteadmised

Tähestik & hääldamine.. Verb to be. Possesive adjectives. Negatives and short answers. Questions and negatives. Present Simple. There is/are. How many? Prepositions of place. Can, can’t, could. Past Simple. Regular & Irregular verbs. Count and uncount nouns. Much and many. A and some. Comperatives and superlatives. Present Continuous. Present Perfect. Adjectives and adverbs. Going to. How often?

Koolituse jooksul arendatakse kõiki keeleoskuse aspekte – rääkimis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust, asetades tunnitöös põhirõhu suulise väljendusoskuse arendamisele. Koolitusel luuakse õpikeskkond, kus koolitajal on suunav ja organiseeriv funktsioon ning õppijate kõnemaht ületab õpetaja kõnemahtu. Viimane saavutatakse, eelistades paaris- ja grupitööd frontaaltööle ning kasutades rääkimisharjutusi, mis sisaldavad info- ja/või arvamuslünka. Grammatikat käsitletakse süstemaatiliselt ja integreeritult teiste osaoskustega. Et koolitus vastaks osalejate ootustele, oleks eluline ja motiveeriv, lõimitakse õpitav õppijate igapäeva- ja tööelu, eelnevate teadmiste ja ühiskonnas toimuvaga. Parandamaks õpitavast arusaamist ning materjali omandamist, arvestatakse koolitusel õppijate erinevate õpistiilidega – kasutatakse verbaalset ja mitteverbaalset (pildid, kaardid, video- ja online-materjalid) materjali esitlust ning võimalikult mitmekülgseid tegevusi õpitava kinnistamisel. 

 1. Õppekeskkonna kirjeldus:

Keeltekool Atlasnet tagab koolituse läbiviimiseks, seatud eesmärkide täitmiseks ja osalejate oskuste omandamiseks sobiva õppekeskkonna, vajalikud õppevahendid ja seadmed. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja ohutuse nõuetele.

 1.  Õppematerjalid

Koolitus baseerub õppepekomplektil Cutting Edge, 3th edition, Sarah Cunningham, Peter Moor ja jaotusmaterjalil. 

 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70 kontakttunnis. Lisaks tuleb sooritada lõpueksam, mis koosneb suulisest ja kirjalikust osast, positiivsele tulemusele. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saab vähemalt 60% võimalikust punktisummast.

Õpitulemusi hindab inglis keele õpetaja. Hinnatakse teadmiste, rääkimis- ja kuulamis- ja kirjutamisoskuste omandatust. Hindamisel arvestatakse:

 1. a) omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, rakendusoskust, õigsust, esitluse täpsust;
 2. b) põhjendatust ja loogilisust;
 3. c) iseseisvust teadmiste ning oskuste rakendamisel;
 4. d) oskust oma teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult väljendada;
 5. e) vastuste õigsust, vigade arvu ja liiki.

Hindamisel võetakse aluseks järgmine protsendiskaala:

90 – 100% Suuline vastus, kirjalik töö vastab koolitatava õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral või ületab neid. Koolitatava vastus on õige ja täielik, loogiline ja mõtestatud, praktilises tegevuses ilmneb omandatu iseseisev rakendamine. 

75–89% – Kui koolitatava suuline ja kirjalik oskus on üldiselt õige, loogiline ja mõtestatud, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi, praktilises tegevuses jääb mõnel määral puudu iseseisvusest.

50–74% – Kui koolitatava oskusused on põhiosas õiged, põhioskused on omandatud, kuid teadmiste rakendamisel praktilises tegevuses esineb raskusi. Ta vajab juhendamist ja suunamist.

25–49% – Kui koolitatava vastuses on olulisi puudusi ja eksimusi, ta teeb rohkesti sisulisi vigu, ei suuda teadmisi rakendada ka suunamise ja juhendamise korral.

0–24 % – Koolitataval puuduvad nõutavad teadmised ja oskused ning koolitatava areng õpitulemuste osas puudub.

Kursuse läbimisel väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. 

 1. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kursusi viivad läbi inglise keele õpetaja või inglise filoloogi kvalifikatsiooniga, varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega õpetajad.

Õppekava kinnitamise aeg: 01.07.2022