Inglise keele kursused täiskasvanutele, noortele ja õpilastele Tallinnas

Inglise keelt eesti keele baasil õpetab suurte kogemustega õpetaja Urve Läänemets.
Inglise keele kursused Tallinnas
Inglise keele kursused täiskasvanutele Tallinnas
Augustis-septembris alustavad uued inglise keele õppegrupid.
Pakume võimalust õppida inglise keelt erinevatel tasemetel A2, B1, B2 ja ka neile, kes soovivad sooritada IELTS eksamit.
Inglise keele kursused tasemetel A1, A2, B1, B2 ja IELTS eksami sooritamiseks sisaldavad 60 tundi õppetööd.

2012 aasta sügisel alustab täiesti uus kursus, erikursus nimetusega „Sõbralik Inglise keel“ tasemetel A2 ja B1.
Registreerimine inglise keele kursustele telefonil 558 6776 või e-mail: infoatlasnet.ee

 

Inglise keele kursused õpilastele Tallinnas

„Smart Writing“
Kursuse kestvus on 30 tundi ja selle käigus õpitakse kirjutama Eesti üldhariduskoolide inglise keele eksamil vajalike loovtöid.
Käsitletakse nii esseede kui report’ide kavandamist ( tööülesande analüüs, strateegia ülesande lahendamiseks, töö struktuuri kavandamine), sobivate keeleliste vahendite ja siduselementide kasutamist.
Kursusel õpitakse ka ametlike kirjade kirjutamist (avaldused, päringud, kaebused, protestikirjad, kutsed, soovitused jt), mis kuuluvad riikliku õppekavasse ja mis on riigieksami teiseks ülesandeks.
Kursuse lõppedes on õppuritel õpimapp nimetatud töö näidistest ning ettevalmistus, kuidas eksamiolukorras kõige paremini oma teadmisi ja oskusi kasutada.
Kursus on eelkõige praegustele abiturientidele (12. klassi õpilastele) ja õhtukoolide/kutsekoolide õpilastele , kellel seisab vastav eksam kevadel ees, aga ka varem kooli lõpetanuile, kellel on vaja vastav eksam sooritada.
Teretulnud on ka 11. kl õpilased, kes soovivad vastavaid teadmisi-oskusi omandada.


Inglise keel noortele “I understand English and can make myself understood…”

NB! Alanud on registreerimine inglise kõnekeele kursustele 7,8, 9. ja 12. klassi koolinoortele.

Kursuse kestvus on 80 tundi.
Õppeaasta on septembrist maini.

Registreerimine inglise keele kursustele telefonil 558 6776 või e-mail: infoatlasnet.ee

 

Urve Läänemets on kogemustega pedagoog, kes on õpetanud võõrkeelt erinevatele sihtgruppidele lasteaiast ülikoolini.
Pikemalt töötanud Tallinna Nõmme Gümnaasiumis. Aastatel 1994/1995 töötas Londoni ülikoolis, on korduvalt külastanud USAd ja mitmeid teisi riike.
Tegeleb keeledidaktika, õppekavateooria ja hariduspoliitikaga. On mitmete inglise keele õpikute autor ja juhendanud praktikante, publitseerinud artikleid ja olnud riigieksamitööde hindajaks ja koostajaks.

Metoodika
Programmi aluseks on kaasaegne kommunikatiivne õppemetoodika, mida tänapäeval peetakse parimaks maailmas. Õppimine põhineb aktiivsel suhtlemisel õpitavas keeles ja esmajoones selliste oskuste arendamisel nagu oskus vabalt ja õigesti kõnelda ning mõista ladusat kõnet kuulmise järgi nii klassis kui kodus.

Nii õpetajad kui õpilased keskenduvad eelkõige keele tulemuslikule omandamisele- sealhulgas oskusele kasutada grammatilisi struktuure ja sõnavara vajadusel spontaanselt olenevalt olukorrast- ja mitte abstraktsele grammatika reeglite teadmisele või mehaanilisele sõnavara omandamisele.

Õpingud keeltekoolis Atlasnet on huvitavad ja mitmekesised. Need lubavad õppijatel kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga , arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre. Tunnid toimuvad vabas ja meeldivas keskkonnas.

Kuidas toimuvad tunnid?
Igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi:Intensiivne kõnekeele praktika – arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida ei saavutata mitte „tuupimise“ , vaid uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud keelesituatsioonides, rollimängudes ja pidevas suhtlemises.

Kuulamine on suunatud oskusele haarata suulist kõne kuulates võtmesõnu, sõnaühendeid ja fraase, mis lubavad õppimise algastmel saavutada üldist kõnest arusaamist , aga edaspidi juba arendada oskust mõista teksti kõrgemal tasemel.
Grammatika – grammatikat õpitakse kasutades keeleloogikat ja seda kinnistatakse tegelikus kõnepraktikas.  

tag’s: keeleõpe kesklinnas,täendkoolitus,koolitus,huvikoolitus, kesklinnas,inglise keele õpe,inglise keel, soome keele õpe,soome keel,hispaania keele õpe,hispaania keel, inglise eesti,A2,B1,B2,C1,keelekeskus,keeltekool, vene keel eestlastele, IELTS,TOEFL, ILS, inimsõbralik Estonian, vene keele kursused, intensiivõpe, algtase, kesktase, kõrgtase, ärikeel, audiokurss, õppematerjalid, kõnekeel, edu, keelte kursused, inglise keele kursused, inglise keele kursused tallinnas, inglise keele kursused noortele, inglise keele kursused õpilastele,Inglise keele kursused täiskasvanutele ja õpilastele. Inglise keele kursused täiskasvanutele ja õpilastele Tallinnas,IELTS,kõnekeele kursused. Kursust eesti keele baasil õpetab õpetaja Urve Läänemets. Atlasnet-Õpi mõnuga kesklinnas, tallinn narva mnt.7 , keeltekool tallinn narva mnt. 7, atlasnet, keelekeskus tallinn narva mnt. 7,  keelekursused täiskasvanutele  Tallinnas,IELTS,kõnekeele kursused