Õppekava Inglise keel A1

1. Õppekava nimetus: Inglise keele kursus algajatele (A1)

 

2. Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid

 

3. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

• mõistab ja oskab kasutada lihtsaid sõnu, väljendeid ja lauseid, mida võib kohata sageli esinevates igapäevaelu situatsioonides;

• oskab ennast ja teisi tutvustada, tervitada, viisakalt hüvasti jätta;

• suudab moodustada lihtsaid küsimusi ja ise samasugustele vastata;

• suudab vestelda  igapäevastel, teda ja ta lähiümbrust puudutavatel teemadel eeldusel, et tema vestluspartner räägib aeglaselt, on aeg-ajalt valmis oma mõtteid aeglaselt ja selgelt ümber sõnastama, aitab tal lauseid moodustada ning on toeks kogu suhtlusprotsessi jooksul;

• oskab ilma abita rääkida iseendast, oma elukohast, kirjeldada inimesi, keda ta tunneb;

• kirjutamisel oskab koostada väga lihtsaid ja lühikesi kirju (puhkusetervitusi, küllakutseid jne) ja täita lihtsaid blankette personaalse informatsiooniga;

• saavutab keeleoskustaseme A1 inglise keeles.

 

4. Õpingute alustamise tingimused: kursusele registreerumine ja koolitusfirmasisene vestlus.

 

5. Õppe kogumaht: 150 akadeemilist tundi, millest 102 on kontaktõpet ja 48 tundi iseseisvat tööd.

 

6. Õppesisu:

 1. Tutvumine

 2. Mina ja teised

 3. Kodu ja kodukoht

 4. Haridus ja töö

 5. Igapäevaelu

 6. Vaba aeg ja puhkus

 7. Sisseostud

 8. Söögid ja joogid

Kordamine

Kaheksa teemat on igapäevaelus omavahel läbi põimunud ning nii käsitletakse ka õppeprotsessis. Eri teemade kaudu on osalejatel võimalus võrrelda inglise ja emakeelega seotud kultuuriruumi. Teemasid käsitledes peetakse silmas keeleoskustaset, osaleja huve ning teemade päevakohasust. Koolituse osaleja tähelepanu juhitakse olulistele kultuurierinevustele suhtlemises.  Grammatikas läbitakse:

 1. Tähestik, üldolevik (be), isikuline ja omastav asesõna, nimisõna ainsus ja mitmus, umbmäärane artikkel, omadussõnad, numbrid.

 2. Üldolevik (ainsus, mitmus), sagedusmäärsõna, küsisõna, eessõna ajamääruses (on).

 3. There is/are konstruktsioon, hulgamäärus (some, any, jt ), määrsõnad ja omadussõnad, eessõnad kohamääruses (in, on, near jt).

 4. Lihtminevik (reeglipärane ja ebareeglipärane), eessõnata ajamäärus, omadussõnad asjade ja tunnete kirjeldamiseks (-ed, -ing). Küsimuste ja eituste moodustamine, eessõna ajamääruses ja fikseeritud väljendis.

 5. Loendatav ja loendamatu nimisõna, hulgamäärus (some, any, much, many).

 6. Omadussõna võrdlusastmed, eessõnad tee juhatamiseks.

 7. Eessõna kohamääruses, kestev olevik.

7. Õppekeskkonna kirjeldus:

Keeltekool Atlasnet tagab koolituse läbiviimiseks, seatud eesmärkide täitmiseks ja osalejate oskuste omandamiseks sobiva õppekeskkonna, vajalikud õppevahendid ja seadmed. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja ohutuse nõuetele.

Atlasnet Triumph Plaza Atlasnet Triumph Plaza

8. Õppematerjalid

Koolitus baseerub õppepekomplektil New Headway Beginner, 4th edition (Liz ja John Soars, Oxford University Press) ja jaotusmaterjalil.

 

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70 kontakttunnis. Lisaks tuleb sooritada lõpueksam, mis koosneb suulisest ja kirjalikust osast, positiivsele tulemusele. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saab vähemalt 60% võimalikust punktisummast.

Õpitulemusi hindab inglise keele õpetaja. Hinnatakse teadmiste, rääkimis- ja kuulamis- ja kirjutamisoskuste omandatust. Hindamisel arvestatakse:

a) omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, rakendusoskust, õigsust, esitluse täpsust;

b) põhjendatust ja loogilisust;

c) iseseisvust teadmiste ning oskuste rakendamisel;

d) oskust oma teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult väljendada;

e) vastuste õigsust, vigade arvu ja liiki.

Hindamisel võetakse aluseks järgmine protsendiskaala:

90 – 100% Suuline vastus, kirjalik töö vastab koolitatava õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral või ületab neid. Koolitatava vastus on õige ja täielik, loogiline ja mõtestatud, praktilises tegevuses ilmneb omandatu iseseisev rakendamine.

75–89% — Kui koolitatava suuline ja kirjalik oskus on üldiselt õige, loogiline ja mõtestatud, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi, praktilises tegevuses jääb mõnel määral puudu iseseisvusest.

50–74% — Kui koolitatava oskusused on põhiosas õiged, põhioskused on omandatud, kuid teadmiste rakendamisel praktilises tegevuses esineb raskusi. Ta vajab juhendamist ja suunamist.

25–49% — Kui koolitatava vastuses on olulisi puudusi ja eksimusi, ta teeb rohkesti sisulisi vigu, ei suuda teadmisi rakendada ka suunamise ja juhendamise korral.

0–24 % — Koolitataval puuduvad nõutavad teadmised ja oskused ning koolitatava areng õpitulemuste osas puudub.

Kursuse läbimisel väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kursusi viivad läbi varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega inglise keele õpetajad.

Õppekava kinnitamise aeg: 01.03.2016