Eesti keele kursused Tallinnas

Tööalane eesti keel

Programmi aluseks on kaasaegne kommunikatiivne õppemetoodika. Õppimine põhineb aktiivsel suhtlemisel eesti keeles ja esmajoones selliste oskuste arendamisel nagu oskus vabalt ja õigesti kõnelda ning mõista ladusat kõnet kuulmise järgi.

Sa õpid kasutama grammatilisi struktuure ja sõnavara spontaanselt olenevalt olukorrast. Tunnid on huvitavad ja mitmekesised, mis lubavad sul kiiresti kohaneda keelekeskkonnaga, arendada keelelist mõtlemist ja ületada keelebarjääre. Tunnid toimuvad vabas ja meeldivas keskkonnas.

Kuidas toimuvad tunnid?

Igas tunnis praktiseeritakse kõiki põhilisi keele osaoskusi: intensiivne kõnekeele praktika – arendatakse korrektse kõnekeele harjumusi, suurendatakse sõnavara, mida saavutatakse  uute sõnade ja grammatiliste konstruktsioonide kasutamisega spetsiaalselt modelleeritud küsimustes, keelesituatsioonides, rollimängudes ja pidevas suhtlemises.

Kuulamine on suunatud oskusele haarata suulist kõne kuulates võtmesõnu, sõnaühendeid ja fraase, mis lubavad õppimise algastmel saavutada üldist kõnest arusaamist , aga edaspidi juba arendada oskust mõista teksti kõrgemal tasemel.

Grammatikat õpitakse kasutades keeleloogikat ja seda kinnistatakse tegelikus kõnepraktikas.

Kasuliku ja meeldiva ühildamiseks kasutame kõikvõimalikke võtteid ja tegevusi: grupitöid, suhtlemissituatsioone, rollimänge, diskussioone, erineval viisil puuduva informatsiooni hankimist, sõnavara-, mälu-, arvamis- ja fantaasiamänge. Arendatakse kõiki osaoskusi: nii lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja kõnelemisoskust. Tunnitöös paneme põhirõhu siiski rääkimisele. Kõik ülesanded valmistavad sind ette keelekeskkonnas suhtlemiseks. Kasutame niisuguseid materjale ja ülesandeid, millega sa puutud kokku igapäevaelus. Lisaks kursuselt saadavatele keelealastele teadmistele garanteerime ka huvitavad ja silmaringi avardavad tunnid. Teeme kõik, et tunneksid end eesti keeles üha kindlamalt ja kodusemalt.

Pildigalerii

Algajad

Kursus baseerub Atlasneti  õppematerjalidel „Ma armastan …“ 1.osa

Kursuse lõpuks mõistad ja kasutad igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskad ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudad suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

 


Veidi õppinud

Kursus baseerub Atlasneti  õppematerjalidel „Ma armastan …“ 2.osa

Kursuse lõpuks on oluliselt suurenenud rääkimisjulgus. Mõistad lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad sulle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuled toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskad lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

 

 

Edasijõudnud

Kursus baseerub Atlasneti õppematerjalidel „Ma armastan …“ 3.osa.

Kursuse lõpuks mõistad kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, teenindus, vaba aeg vm. Oskad koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskad kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane. Su aktiivne sõnavara on oluliselt laienenud ja suurenenud soravus. Oskad avaldada arvamust, nõustuda ja vastu vaielda, seltskondlikus vestluses osaleda, ametlikke kokkusaamisi kokku leppida, viisakalt kriitikat avaldada jne.

 

Iseseisev keelekasutaja

Kursus baseerub Atlasneti õppematerjalidel „Ma armastan …“ 4.osa.

Kursuse lõpuks mõistad keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudad spontaanselt ja ladusalt vestelda eesti keele emakeelse kõnelejaga. Oskad paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.