Tööalane inglise keele koolitus

Õppekava

Koolitus on praktilist iseloomu, sisaldades eelkõige suhtlus- ja kuulamisharjutusi ning erinevate situatsioonide läbimängimist, mis võimaldab suhelda tööl tüüpsituatsioonides kolleegidega, klientidega ja ülemusega. Õppegruppides luuakse positiivne, motiveeriv ja usalduslik õpikeskkond. Keelekursus toetab eelkõige suhtluspädevuse arendamist ning keelebarjääri ja võimalike suhtlusprobleemide ületamist. Tundides kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe ning aktiivõppe meetodeid:

  • suhtlusmängud ja arutlusülesanded
  • väitluste korraldamine
  • probleemülesannete lahendamine
  • rollimängud
  • sõnavara-, mälu-, arvamis- ja fantaasiamängud
  • info- ja arvamuslüngaga ülesanded
  • paari- ja rühmatööl põhinevad ülesanded
Mooduli ja teema nimetus

Sisu lühikirjeldus

I moodul:
Tutvumine
1.1 Saatused ja elulood
1.2 Haridus ja keeleõpe
1.3 Suhted töökaaslastega
1.4 Töökogemus
Koolitatavad omandavad inglise keele alased põhiteadmised ja oskused, pannes põhirõhu töösituatsioonides vajaminevale keelele. Nad õpivad rääkima oma elu tähtsamatest sündmustest, haridusest, varasemast töökogemusest. Koolituse läbinu suudab töökollektiivis tutvustada ennast ja oma eriala, vastata küsimustele oma elu, ameti ja töökoha kohta ning esitada ise samalaadseid küsimusi, palveid ja pakkumisi. Õpetusega taotletakse, et  koolitatav teab iseseisvaks keeleõppeks mõeldud võimalusi (sh internetipõhised keeleõppe võimalused).
II moodul:
Ametid ja töökohad
2.1 Klienditeenindus
2.2 Teenused ja tooted
2.3 Telefonietikett
2.4 Tööpäev
Koolitus annab võimaluse enda igakülgseks arendamiseks tööalastes suhtlussituatsioonides. Koolitatavad omandavad teadmised ja oskused suhelda ja aru saada selgest inglisekeelsest kõnest igapäevatööd puudutavatel teemadel, mõista üldjoontes teksti sisu, sõnastada oma mõtteid. Koolitatavad omandavad koolituse käigus lisaks üldkeelele ka oma ametikohal toimetulekuks vajaliku erialase sõnavara:
– tööelus ettetulev sõnavara (erinevad ametid ja nende ülesanded);
– klienditeenindus erinevatel erialadel (sh suhtlemine, info küsimine, suhtlemine telefoni teel, erinevad maksevahendid ja –viisid);
– ametikohal toimetulekuks vajalik erialane sõnavara (sh mõistab lihtsamaid teenuste ja toodete tutvustusi, juhendeid, toidu- ja tööstuskaupade sortimenti).
Õpetusega taotletakse, et koolitatavad
– tunnevad elementaarseid klientidega suhtlemise ja toote esitlemise aluseid ning viisakusväljendeid;
– oskavad väljendada probleeme, mis igapäeva- või tööelus esile võivad kerkida ning neile lahendusi pakkuda.
III moodul:
Tööotsimine
3.1 Tööpakkumiskuulutused
3.2 CV ja avaldused
3.3 Tööalased oskused
3.4 Tööintervjuu
3.5 Suhted tööandjaga
Koolitatavad omandavad koolituse käigus lisaks üldkeelele ka tööle kandideerimiseks vajaliku sõnavara. Koolituse läbinu suudab tutvustada ennast tööintervjuul, vastata küsimustele oma tööalaste oskuste kohta ja esitada ise tööülesannetega seotud küsimusi, kirjutada CV-d, tavalist kirja, avaldust. Õpetusega taotletakse, et õppijad teavad tööandjaga suhtlemise põhimõisteid, esmamulje tähtsust, meeskonnatöö iseärasusi ja tähtsust ning oskavad rakendada omandatud teadmisi.

Õpiväljundid:

Koolitatav

– tunneb ja kasutab inglise keele sõnavara, mis võimaldab suhelda tööl tüüpsituatsioonides kolleegidega, klientidega ja tööandjaga;
– oskab inglise keeles kasutada viisakusväljendeid;
– oskab inglise keeles esitada küsimusi vajaliku info saamiseks;
– oskab inglise keeles vastata küsimustele oma ameti ja töökoha kohta;
– oskab inglise keeles ennast tutvustada (haridus, töökogemused, isikuomadused, tööalased oskused);
– oskab inglise keeles kirjutada CV-d, tavalist kirja ja avaldust;
– saab aru selgest inglisekeelsest kõnest ning oskab lugeda lihtsamaid tööalaseid tekste;
– tunneb ja kasutab erinevaid iseseisvaks inglise keele õppimiseks mõeldud võimalusi (sh internetipõhist keeleõppe võimalust).