Õppekava Inglise keel B2

1. Õppekava nimetus: Inglise keele kursus iseseisvale keelekasutajale (B2)

 

2. Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid

 

3. Õpiväljundid:
Koolituse läbinu mõistab keerukate tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suu­dab spontaanselt ja ladusalt vestelda. Oskab palju­del teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaate­nurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. Oskab kirjeldada olukordi, väljendada, põhjendada ja kaitsta oma seisukohti nii kõnes kui kirjas. Oskab kirjutada argumenteeritud ettekannet, arvamuskirjutist vm teksti, esitades poolt- ja vastuväiteid või selgitades erinevate seisukohtade eeliseid ja puudusi. On motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust B2-taseme eksami sooritamiseks.

 

4. Õpingute alustamise tingimused: kursusele registreerumine ja koolitusfirmasisene vestlus.

 

5. Õppe kogumaht: Õppe kogumaht 150 akadeemilist tundi, millest 100 on kontakttundi ning 50 tundi iseseisvat ja praktilist tööd.

 

6. Õppesisu:

Inimene ja ühiskond (inimsuhted: isiklikud, emotsionaalsed, sotsiaalsed, inimese loomus ja käitumine, meeldejäävad sündmused, kõneetikett: sotsiaalne suhtlemine)

 

Kaubanduskeskuses (poed ja toitlustusasutused, kaubad, ostud, söögi- ja joogivalik, alkoholi tarbimine, toitumisharjumused, reklaam, kaebus, õiguskaitse, kõneetikett: hoiakute väljendamine)

 

Enesetunne (tervise probleemid, õnnetusjuhtumid, kindlustustoetus, tervishoid, tervislik elusviis, kõneetikett: veenmine)

 

Meelelahutus (vaba aeg, meelelahutuslikud, kultuurilised, tervislikud harrastused, lõõgastushetked, huvitavad sündmused, raamatud, filmid, kultuuri- ja spordiüritused, rahakulu, kõneetikett: tagasiside)

 

Reisimine ja vaatamisväärsused (töö- ja turismireisid, reisibüroos, transpordifirmas, hotellis, reisielamused, reisieelistused, pretensioonid, nõuded, kaebused, kõneetikett: seisukoht)

 

Aktuaalsed sündmused (päevakajalised sündmused, poliitilised vaated ja seisukohad, massimeedia ja uudised, kõneetikett: järeldus)

 

Majandus- ja õigussuhted (majandussüsteem ja õiguskord, majandusuudised, turvalisus ja kuritegevus, kõneetikett: arutelu)

 

Keskkond (loodus- ja tehiskeskkond, keskkonnaprobleemid ja -kaitse, maa ja linn, rahvastik, ilmastik, võõrad maad ja rahvad, kõneetikett: argumenteerimine)

 

Kultuur (Kultuur ja kultuurisündmused, kõneetikett: ettekanne)

 

Tööintervjuu (karjääri planeerimine, tööotsimine, elukutsevalik, tööleping, suhted töökollektiivis, rutiinsed tööülesanded, läbirääkimised, tööprobleemid, haridus, iseõppimine, enesetäiendamine, kõneetikett: faktide edastamine)

Kõik teemad on igapäevaelus omavahel läbi põimunud ning nii käsitletakse ka õppeprotsessis. Teemasid käsitledes peetakse silmas keeleoskustaset, osaleja huve ning teemade päevakohasust. Koolituse osaleja tähelepanu juhitakse olulistele kultuurierinevustele suhtlemises.

Teemasid käsitledes peetakse silmas keeleoskustaset, osaleja huve ning teemade päevakohasust. Koolituse osaleja tähelepanu juhitakse olulistele kultuurierinevustele suhtlemises. Grammatikas läbitakse olevik, minevik ja tulevik, omadussõnade võrdlusastmed, hulgamäärsõnade kasutamine.

 

7. Õppekeskkonna kirjeldus:

Keeltekool Atlasnet tagab koolituse läbiviimiseks, seatud eesmärkide täitmiseks ja osalejate oskuste omandamiseks sobiva õppekeskkonna, vajalikud õppevahendid ja seadmed. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja ohutuse nõuetele.

Atlasnet Triumph Plaza Atlasnet Triumph Plaza

 

8. Õppematerjalid

Koolitus baseerub õppekomplektil Collins Listening for IELTS, Collins Reading for IELTS, Collins Speaking for IELTS, Collins Writing for IELTS, Fiona Aish Jo Tomlinson, Els Van Geyte, Karen Kovacs, Anneli Williams ja Atlasneti jaotusmaterjalil.

 

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70 kontakttunnis. Lisaks tuleb sooritada lõpueksam, mis koosneb suulisest ja kirjalikust osast, positiivsele tulemusele. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saab vähemalt 60% võimalikust punktisummast.

 

Õpitulemusi hindab inglise keele õpetaja. Hinnatakse teadmiste, rääkimis- ja kuulamis- ja kirjutamisoskuste omandatust. Hindamisel arvestatakse:

a) omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, rakendusoskust, õigsust, esitluse täpsust;

b) põhjendatust ja loogilisust;

c) iseseisvust teadmiste ning oskuste rakendamisel;

d) oskust oma teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult väljendada;

e) vastuste õigsust, vigade arvu ja liiki.

Hindamisel võetakse aluseks järgmine protsendiskaala:

90 – 100% Suuline vastus, kirjalik töö vastab koolitatava õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral või ületab neid. Koolitatava vastus on õige ja täielik, loogiline ja mõtestatud, praktilises tegevuses ilmneb omandatu iseseisev rakendamine.

75–89% – Kui koolitatava suuline ja kirjalik oskus on üldiselt õige, loogiline ja mõtestatud, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi, praktilises tegevuses jääb mõnel määral puudu iseseisvusest.

50–74% – Kui koolitatava oskusused on põhiosas õiged, põhioskused on omandatud, kuid teadmiste rakendamisel praktilises tegevuses esineb raskusi. Ta vajab juhendamist ja suunamist.

25–49% – Kui koolitatava vastuses on olulisi puudusi ja eksimusi, ta teeb rohkesti sisulisi vigu, ei suuda teadmisi rakendada ka suunamise ja juhendamise korral.

0–24 % – Koolitataval puuduvad nõutavad teadmised ja oskused ning koolitatava areng õpitulemuste osas puudub.

 

Kursuse läbimisel väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kursusi viivad läbi varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega inglise keele õpetajad.

Õppekava kinnitamise aeg: 01.05.2016