Õppekava Inglise keel B1

1. Õppekava nimetus: Inglise keele kursus edasijõudnutele (B1)

 

2. Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid

 

3. Õpiväljundid: 
Oodatavad õpitulemused osaoskuste kaupa: koolituse läbinu saab aru põhilisest infost selges kirjakeeles tuttaval teemal esitatud tekstist, saab aru selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust õppijale tuttavatel teemadel; mõistab igapäevaelus regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju; saab hakkama igapäevastes suhtlussituatsioonides olmeteemadel, vestleb ettevalmistuseta tuttavatel teemadel (info küsimine ja edastamine, selgituste palumine, ettepanekute tegemine); lihtsate seostatud lausetega kirjeldab kogemusi, sündmusi, unistusi, arvamusi jm, lühidalt põhjendab ja selgitab oma seisukohti; kirjeldab, võrdleb ja analüüsib sündmusi, nähtusi; ettevalmistuseta alustab, jätkab ja lõpetab lihtsat vestlust; saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija tööga seotud sõnadest; saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades; koostab lihtsat seostatud teksti tuttaval või õppijale huvipakkuval teemal; kirjutab isiklikke kirju ja teateid ning annab edasi uudiseid; kirjutab lühikesi tüüpvormis ettekandeid; kirjeldab kogemusi ja elamusi. Koolitatav saavutab keeleoskustaseme B1 inglise keeles.

 

4. Õpingute alustamise tingimused: kursusele registreerumine ja koolitusfirmasisene vestlus.

 

5. Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, millest 138 on kontaktõpet ja 62 tundi iseseisvat tööd.

 

6. Õppesisu:
Making an Appointment

Working Day
Making Holiday Plans
Trouble with the Cars
Travelling by Air
Applying for a Job
At the Dry-Cleaner’s
At the Hairdresser’s
Learning Foreign Languages
Going to the Cinema
Hotel
Asking the Way
Sports and Games
Talking of People

 

7. Õppekeskkonna kirjeldus:

Keeltekool Atlasnet tagab koolituse läbiviimiseks, seatud eesmärkide täitmiseks ja osalejate oskuste omandamiseks sobiva õppekeskkonna, vajalikud õppevahendid ja seadmed. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja ohutuse nõuetele.

Atlasnet Triumph Plaza Atlasnet Triumph Plaza

 

8. Õppematerjalid

Koolitus baseerub Keeltekooli Atlasnet õppematerjalidel

 

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70 kontakttunnis. Lisaks tuleb sooritada lõpueksam, mis koosneb suulisest ja kirjalikust osast, positiivsele tulemusele. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saab vähemalt 60% võimalikust punktisummast.

Õpitulemusi hindab inglise keele õpetaja. Hinnatakse teadmiste, rääkimis- ja kuulamis- ja kirjutamisoskuste omandatust. Hindamisel arvestatakse:

a) omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, rakendusoskust, õigsust, esitluse täpsust;

b) põhjendatust ja loogilisust;

c) iseseisvust teadmiste ning oskuste rakendamisel;

d) oskust oma teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult väljendada;

e) vastuste õigsust, vigade arvu ja liiki.

Hindamisel võetakse aluseks järgmine protsendiskaala:

90 – 100% Suuline vastus, kirjalik töö vastab koolitatava õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral või ületab neid. Koolitatava vastus on õige ja täielik, loogiline ja mõtestatud, praktilises tegevuses ilmneb omandatu iseseisev rakendamine.

75–89% – Kui koolitatava suuline ja kirjalik oskus on üldiselt õige, loogiline ja mõtestatud, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi, praktilises tegevuses jääb mõnel määral puudu iseseisvusest.

50–74% – Kui koolitatava oskusused on põhiosas õiged, põhioskused on omandatud, kuid teadmiste rakendamisel praktilises tegevuses esineb raskusi. Ta vajab juhendamist ja suunamist.

25–49% – Kui koolitatava vastuses on olulisi puudusi ja eksimusi, ta teeb rohkesti sisulisi vigu, ei suuda teadmisi rakendada ka suunamise ja juhendamise korral.

0–24 % – Koolitataval puuduvad nõutavad teadmised ja oskused ning koolitatava areng õpitulemuste osas puudub.

Kursuse läbimisel väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kursusi viivad läbi varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega inglise keele õpetajad.

Õppekava kinnitamise aeg: 01.03.2016