Õppekava Inglise keel A2

1. Õppekava nimetus: Inglise keele kursus algtasemele (A2)

 

2. Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid

 

3. Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab:
– esitada oma isikuandmeid, end lühidalt tutvustada ning sarnasest tutvustusest aru saada;
– esitleda teisi;
– kirjeldada lühidalt isikute välimust ja iseloomu, oma perekonda, kodu, kodu lähiümbrust, majapidamist, kodu sisustust, hariduslikku tausta, elukutset, tööd, töökohta, tööpäeva või mingit juhtumit selles, edasise tööga seotud kavatsusi, oma igapäevaseid toitumisharjumusi, enda või oma lähedase tervislikku seisundit ning mõista samalaadset infot;
– vastata lihtsatele küsimustele oma ameti, töökoha ja tööülesannete kohta ning esitada samalaadseid küsimusi.
– hankida konkreetset laadi infot teenindusasutuse asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide, kaupade ja hindade kohta;
– küsida põhiteenuseid ning vastata teenindaja lihtsatele küsimustele;
– sooritada lihtsamaid toiminguid pangas, polikliinikus, söögikohas, kaupluses, apteegis jm;
– mõista lihtsaid teenusetutvustusi, juhendeid ja siltide põhisisu;
– jutustada oma huvidest, hobidest, päevast, vaba aja veetmise eelistustest, sooritatud ostudest, meelelahutusüritusest, kultuurisündmusest ning samasuguseid küsimusi esitada;
– küsida ja juhatada teed ning mõista, kuidas ühistranspordiga sihtpunkti jõuda;
– saavutab keeleoskustaseme A2 inglise keeles.

4. Õpingute alustamise tingimused: kursusele registreerumine ja koolitusfirmasisene vestlus.

 

5. Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, millest 138 on kontaktõpet ja 62 tundi iseseisvat tööd.

 

6. Õppesisu:

1. Pere

2. Kodu

3. Poes

4. Söök ja jook

5. Aastaajad ja ilm

6. Tervis

7. Rent

8. Reisimine

9. Teenindus

10. Töö

Kordamine

Kümme teemat on igapäevaelus omavahel läbi põimunud ning nii käsitletakse ka õppeprotsessis. Eri teemade kaudu on osalejatel võimalus võrrelda inglise ja emakeelega seotud kultuuriruumi. Teemasid käsitledes peetakse silmas keeleoskustaset, osaleja huve ning teemade päevakohasust. Koolituse osaleja tähelepanu juhitakse olulistele kultuurierinevustele suhtlemises. Grammatikas läbitakse lihtolevik ja kestev olevik, lihtminevik, täisminevik ja tulevik, omadussõnade võrdlusastmed, hulgamäärsõnade kasutamine.

 

7. Õppekeskkonna kirjeldus: Keeltekool Atlasnet tagab koolituse läbiviimiseks, seatud eesmärkide täitmiseks ja osalejate oskuste omandamiseks sobiva õppekeskkonna, vajalikud õppevahendid ja seadmed. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja ohutuse nõuetele.

Atlasnet Triumph Plaza

Atlasnet Triumph Plaza

 

8. Õppematerjalid

Koolitus baseerub Keeltekooli Atlasnet õppekomplektil ja jaotusmaterjalil.

 

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70 kontakttunnis. Lisaks tuleb sooritada lõpueksam, mis koosneb suulisest ja kirjalikust osast, positiivsele tulemusele. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saab vähemalt 60% võimalikust punktisummast.

Õpitulemusi hindab inglise keele õpetaja. Hinnatakse teadmiste, rääkimis- ja kuulamis- ja kirjutamisoskuste omandatust. Hindamisel arvestatakse:

a) omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, rakendusoskust, õigsust, esitluse täpsust;

b) põhjendatust ja loogilisust;

c) iseseisvust teadmiste ning oskuste rakendamisel;

d) oskust oma teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult väljendada;

e) vastuste õigsust, vigade arvu ja liiki.

Hindamisel võetakse aluseks järgmine protsendiskaala:

90 – 100% Suuline vastus, kirjalik töö vastab koolitatava õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral või ületab neid. Koolitatava vastus on õige ja täielik, loogiline ja mõtestatud, praktilises tegevuses ilmneb omandatu iseseisev rakendamine.

75–89% – Kui koolitatava suuline ja kirjalik oskus on üldiselt õige, loogiline ja mõtestatud, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi, praktilises tegevuses jääb mõnel määral puudu iseseisvusest.

50–74% – Kui koolitatava oskusused on põhiosas õiged, põhioskused on omandatud, kuid teadmiste rakendamisel praktilises tegevuses esineb raskusi. Ta vajab juhendamist ja suunamist.

25–49% – Kui koolitatava vastuses on olulisi puudusi ja eksimusi, ta teeb rohkesti sisulisi vigu, ei suuda teadmisi rakendada ka suunamise ja juhendamise korral.

0–24 % – Koolitataval puuduvad nõutavad teadmised ja oskused ning koolitatava areng õpitulemuste osas puudub.

Kursuse läbimisel väljastatakse tunnistus või tõend:

Tunnistus, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

 

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Inglise keele kursusi viivad läbi varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega inglise keele õpetajad.

Õppekava kinnitamise aeg: 01.03.2016