Õppekava Hispaania keel B1

Atlasnet MTÜ täienduskoolituse õppekava

1. Õppekava nimetus: Hispaania keele kursus B1

2. Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nt töö, kodu, vaba aeg vm. Saab aru, räägib ja kirjutab õpitud temaatika, sõnavara ja grammatika ulatuses. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unis­tusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisu­kohti ja plaane. Oskab anda hinnanguid nähtule ja kogetule. Oskab kirjutada tarbekirju, olmeteksti, ümberjutustusi, kirjandeid, tüüpavaldusi ja täita elukondlikke blankette. Oskab eesti keelt tasemel B1.

4. Õpingute alustamise tingimused

Kursusele registreerumine ja koolitusfirmasisene vestlus hispaania keele õpetaja ja testitava vahel. B1-tasemel kursustel osalemiseks on eelduseks A2-tasemel keeleoskus. Õpetaja suhtleb testitavaga stiilis, mida kasutatakse inimesega esmakohtumisel. Ta valib teemalehelt küsimused ja palub testitaval kordamööda nendele vastata. A2-tasemel keelekasutaja saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida. Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd. Suudab end lühivestluses arusaadavaks teha, ehkki pausid, valealgused ja ümbersõnastamised on märgatavad.

5. Õppe kogumaht 120 akadeemilist tundi, millest 80 on kontakttundi ning 40 tundi iseseisvat ja praktilist tööd.

6. Õppe sisu

6.1 Temaatika
Kõik teemad on igapäevaelus omavahel läbi põimunud ning nii käsitletakse ka õppeprotsessis. Eri teemade kaudu on osalejatel võimalus võrrelda Hispaania ja emakeelega seotud kultuuriruumi. Teemasid käsitledes peetakse silmas keeleoskustaset, osaleja huve ning teemade päevakohasust. Koolituse osaleja tähelepanu juhitakse olulistele kultuurierinevustele suhtlemises.

Endast ja teistest rääkimine (enda tutvustamine: perekonna koosseis, päritolu, haridus, elukutse, amet; sõprus ja tutvus, meeldejäävad sündmused, enda ja oma lähedaste iseloomujooned, harjumused, mis tähtpäevi ja kuidas peres tähistatakse, perekonnatraditsioonid, oma harrastused ja huvialad, oma moe- ja riietumiseelistused, kõneetikett: palve esitamine)

Kodu ja igapäevaelu (pere elu kodus, tööl/koolis, majapidamine, kodukoht ja selle ümbrus, elamistingimused, elulaad, igapäevaelu korraldamine, küllakutse ja külaskäik, minu päev, linna ja maa elulaadi erinevused, kõneetikett: soov ja tahe)

Vaba aeg (vaba aja sisustamise viisid, konkreetsed plaanid, meelelahutused, lõõgastushetked, tervislikud harrastused, kõneetikett: soovi esitamine)

Keskkond (oma kodukoha loodusest ja loodushoiust, oma koduümbruse heakorrast,
kuidas aastaajad mõjutavad meie igapäevaelu, aia- ja põllusaadustest, mida tarbime, looma- ja taimeliikidest oma kodukohas, huvitavatest Hispaania paikadest, mida oleme külastanud, kõneetikett: soovitamine)

Kaubandus (poed, nende asukoht ja lahtiolekuajad, kaubad, ostud, hinnad)

Töö (elukutsevalik, ametid ja töökohad, minu tööpäev, rutiinsed tööülesanded, töökollektiiv, kõneetikett: käskimine ja nõudmine)

Haridus (kooliaeg ja õppimine, keelteoskus ja keelte õppimine, kõneetikett: juhendamine ja õpetamine)

Reisimine (oma tavalistest reisiettevalmistustest ja reisimisega seotud asjaajamisest, erinevatest reisimisviisidest ja –võimalustest, oma huvitavatest reisielamustest, oma reisidest Hispaanias ja välismaale, mõnest huvitavast matkast, oma unelmate reisist, kõneetikett: kavatsus)

Teenindus (avaliku info leidmine telefonitsi ja Interneti teel, kauba- ja teenuseostud, tervisesfäär, kõneetikett: abi palumine ja pakkumine)

Söök ja jook (restoranid, kohvikud jm toitlustusasutused, laua reserveerimine, menüü mõistmine ja soovide esitamine, lahtiolekuajad, kõneetikett: kutse esitamine ja sellele vastamine)

Kultuur (Hispaania kultuur ja kultuurisündmused, kultuurilised harrastused, riiklikud tähtpäevad)

Saa terveks (halb enesetunne, õnnetusjuhtumitest, häda- ja esmaabi andmisest, kuidas hoida oma tervist, tervislik toitumine, isiklik hügieen, haiglad, polikliinikud jm, info küsimine raviteenuste kohta ja arsti vastuvõtule registreerimine, apteegist ravimite ostmine, kõneetikett: hoiatamine ja keelamine)

6.2 Õppemetoodika

Metoodika lähtub eelkõige kommunikatiivse keeleõppe põhimõtetest, mis vaatlevad keelt eelkõige suhtlemisvahendina. Kursus viiakse läbi rühmatunnis, kuid vajadusel saavad õppijad ka individuaaltunde. Kõnelemisoskuse arendamisel pööratakse tähelepanu nii rääkimis- kui vestlusoskusele, et valmistada koolitatavad ette B1-taseme suhtlemiseks. Kursusel arendatakse kõnelemis-, kuulamis-, lugemis- ja kirjutamisoskust õpiku tekstidega töötamisel, tekstide koostamisel, lindistuste mõistmisel ja edasiandmisel ning vahetul suulisel suhtlemisel. Keeletundides arendatakse kõiki nelja osaoskust.

 

7. Õppekeskkonna kirjeldus

Keeltekool Atlasnet tagab koolituse läbiviimiseks, seatud eesmärkide täitmiseks ja osalejate oskuste omandamiseks sobiva õppekeskkonna, vajalikud õppevahendid ja seadmed. Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja ohutuse nõuetele.

8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 70%. Lisaks tuleb sooritada lõputest, mis koosneb suulisest ja kirjalikust osast, positiivsele tulemusele. Test loetakse sooritatuks, kui õppija saab vähemalt 60% võimalikust punktisummast.

Õpitulemusi hindab hispaania keele õpetaja. Hinnatakse teadmiste, rääkimis- ja kuulamis- ja kirjutamisoskuste omandatust. Hindamisel arvestatakse:
a) omandatud teadmiste ja oskuste ulatust, rakendusoskust, õigsust, esitluse täpsust;
b) põhjendatust ja loogilisust;
c) iseseisvust teadmiste ning oskuste rakendamisel;
d) oskust oma teadmisi ning oskusi suuliselt ja kirjalikult väljendada;
e) vastuste õigsust, vigade arvu ja liiki.

Hindamisel võetakse aluseks järgmine protsendiskaala:
90 – 100% Suuline vastus, kirjalik töö vastab koolitatava õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral või ületab neid. Koolitatava vastus on õige ja täielik, loogiline ja mõtestatud, praktilises tegevuses ilmneb omandatu iseseisev rakendamine.

75–89% Kui koolitatava suuline ja kirjalik oskus on üldiselt õige, loogiline ja mõtestatud, kuid pole täielik või esineb väiksemaid eksimusi, praktilises tegevuses jääb mõnel määral puudu seseisvusest.

50–74% Kui koolitatava oskusused on põhiosas õiged, põhioskused on omandatud, kuid teadmiste
rakendamisel praktilises tegevuses esineb raskusi. Ta vajab juhendamist ja suunamist.

25–49% Kui koolitatava vastuses on olulisi puudusi ja eksimusi, ta teeb rohkesti sisulisi vigu, ei suuda teadmisi rakendada ka suunamise ja juhendamise korral.

0–24 % Koolitataval puuduvad nõutavad teadmised ja oskused ning koolitatava areng õpitulemuste osas puudub.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument
1) vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja lõputesti edukalt sooritanutele (vähemalt 60%) väljastatakse tunnistus;
2) vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

10. Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
Hispaania keele kursusi viivad läbi hispaania keele õpetajad varasema täiskasvanute õpetamise kogemusega.