Koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 Atlasneti kvaliteedi tagamise alused on koostatud lähtudes Täiskasvanute koolituse seadusest (2015), asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest ja teistest asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud dokumentidest.

1.2 Atlasnet korraldab täiendusõpet võõrkeelte ja -kultuuri valdkonnas.

2. Õppekavad

2.1 Täienduskoolituse alusdokumendiks on täienduskoolituse õppekava.

2.2 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitatud juhendmaterjalist ja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et kõik koolitused oleks praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppeeesmärgid saavutada.

2.3 Avatud koolituste kinnitatud õppekavad avalikustatakse Atlasneti kodulehel.

2.4 Atlasnetile on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba (20.06.2016 nr 1.1-3/16/119) keeleoskustasemetel A2, B1 ja B2 tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituste läbiviimiseks.

3. Koolituse läbimisel väljastatavad dokumendid

3.1 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse Atlasneti tunnistus.

3.2 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus on vähem kui 60% või kes lõputesti ei soorita, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

4. Koolitajad

4.1 Kõigil Atlasneti koolitajatel on filoloogiaalane kõrgharidus ja/või õpetaja kutse ning neil on õpetamise kogemus.

4.2 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate koolitajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Atlasneti kodulehel.

3.2 Koolitajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise või kirjaliku tagasiside põhjal.

5. Õppekeskkond

5.1 Kõik kursused avalikustatakse kodulehel olevas koolituste kalendris vähemalt kaks nädalat enne kursuste algust. Koolitusele saab registreeruda, kas helistades telelifonil 5521112 või Atlasnetis kohapeal: Narva mnt 7, Tallinn.

5.2 Koolitusgrupid püütakse komplekteerida võimalikult sarnaste eelteadmiste ja oskustega õppijatest. Selle saavutamiseks suunatakse õppijad enne kursustele registreerumist oma keeleoskustaset Atlasnetis testima.

5.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad paar päeva enne kursuse algust sõnumi meeldetuletusega koolituse alguse kohta.

5.4 Koolituse jooksul püütakse luua võimalikult õppimist toetav keskkond, kasutades selleks erinevaid toetusmehhanisme.

5.5 Koolituse toimumise aadress Tallinnas on Narva mnt 7, 3.trepikoda, 2. korrus ja 2.trepikoda, 4. korrus. Hoone otstarve on büroohoone, 3.trepkoja 2.korruse ja 2. trepikoja, 4. korruse otstarve – keeltekool. Koolitusruumide üldpindala on 600 m2, kuhu kuuluvad 6 õppeklassi, garderoob ja puhkeruum, mis võimaldab koolitatavatel kohvipausi teha.

5.6 Väljaspool Narva mnt 7 ruume toimuvad koolitused viiakse läbi samadele tingimustele vastavates õpperuumides, kasutades koostööpartnerite õppeklasse.

5.7 Kõikide koolituste tarvis on õppijatele ette nähtud õpikud ja muu vajaminev õppematerjal. Õppematerjali hind sisaldub koolituse maksumuses. Skype’i teel toimuvate koolituste puhul saadetakse õppijatele online materjalid, mida nad soovi korral võivad ise välja printida.

5.8 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltudes koolituse sisust ja eesmärgist. Keskmiselt on avatud kursuste puhul grupi suuruseks 10 inimest.

6. Andmete kogumine
Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefoninumber ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.