Õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1 Atlasneti õppekorralduse alused on koostatud lähtudes asutuse põhikirjast, Täiskasvanute koolituse seadusest (2015) ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest.

1.2 Atlasnet korraldab täiendusõpet emakeele, võõrkeelte ja -kultuuri valdkonnas.

1.3 Õppetöö vormid:

a) Avatud koolitused toimuvad koolituskalendri ja ajakava alusel. Avatud koolituste korralduse, õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda Atlasneti kodulehel www.atlasnet.ee

b) Asutusesisesed koolitused viiakse läbi koolituse, kas Atlasneti või tellija koolitusruumides tellija poolt heakskiidu saanud õppe- ja ajakava põhjal.

c) Individuaalõpe viiakse läbi Atlasneti pindadel õppija vajaduste ja soovide põhjal koostatud individuaalse õppekava alusel.

1.4 Koolituse mahu arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.5 Asjaajamiskeel on eesti keel.

2. Koolituste korraldamine

2.1 Koolitusele registreerumine toimub, kas registreerumisvormi täites kodulehel www.atlasnet.ee või Atlasnetis kohapeal: aadressil Narva mnt 7, Tallinn, 3.trepikoda, 2.korrus ja 2 trepikoda, 4.korrus.

2.2 Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval allkirjalehel või koolitaja poolt kohalkäimislehel.

2.3 Koolitus loetakse edukalt läbituks, kui õppija on osalenud vähemalt 70% auditoorsest tööst ja sooritanud lõputesti tulemusele 60%.

2.4 Atlasnetil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni, teavitades koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest koolitusele registreerunuid telefoni või e-posti teel.

3. Õppemaksu tasumine

3.1 Koolituse eest tasumine toimub reeglina ülekandega, kaardiga või sularahas allkirjastatud lepingu alusel.

3.2 Lepingule allakirjutamisega võtab õppija endale kohustuse tasuda õppemaks kogu koolituse eest.

3.3 Õppemaks tasutakse ühes või mitmes osas lepingus näidatud kuupäeval.

3.4 Koolitustasu tagastatakse, kui õppija informeerib kooli oma soovist koolitusest loobuda 24 tunni jooksul pärast esimest tundi. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta.

3.5 Lepingus näidatud maksetähtaja ületamisel ja Atlasneti poolt saadetud meeldetuletuste ignoreerimisel, saadetakse tasumata summa inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

3.6 Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (nt tervislikud põhjused), siis saab õppija õpingud lõpetada järgmise grupiga.

4. Õppija õigused ja kohustused

4.1 Õppijal on õigus:

a)  enne õppima asumist tutvuda koolituse õppekorralduse ja õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;

b) valida oma huvidele, eelteadmisele ja võimalustele vastav koolitus ning saada õpet vastavalt õppekavale, ette nähtud mahus, kohas ja ajal.

c) saada koolituse õppekava  kirjelduses ettenähtud õppematerjale;

d) saada koolituse edukal läbimisel seda kinnitav tunnistus.

4.2 Õppija on kohustatud:

a) tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii jms) vastavalt eeskirjadele ja Atlasneti töötajate korraldustele;

b) hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja Atlasneti vara;

c) käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

d) tasuma õppemaksu lepingus näidatud summas ja kuupäeval;

5. Täienduskoolituse õppekava

5.1  Täienduskoolituse  alusdokumendiks on  täienduskoolituse õppekava.

5.2 Avatud koolituste kinnitatud õppekavad avalikustatakse Atlasneti kodulehel.

6. Väljastatavad dokumendid

6.1 Igale täiendkoolituses osalenule väljastatakse tõend või tunnistus.

6.2. Tõend väljastatakse koolituses osalemise kohta õppijale juhul, kui koolitusel ei olnud võimalik hinnata õpiväljundite saavutatust (nt õppija ei tulnud lõputesti tegema) või õppija ei saavutanud neid.

6.3. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija osales vähemalt 70% kontakttundides,  koolituse käigus oli võimalik hinnata õppija õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.

6.4. Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse vastavalt õppija soovile, kas paberil või elektrooniliselt.

7. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Atlasnet kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, elukoht, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse ja tulumaksu tagastuse jaoks. Isikuandmeid käideldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 6.

8. Vaidluste lahendamise kord

Kooli ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

9. Rakendussätted

Koolituskeskuse õppekorralduse kord kehtib alates 01.03.2016